Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

(KVKK m. 10 ve 11 kapsamında)

A.

Kişisel Verilerinizin RENAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ .tarafından işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ve 108+ sayılı Avrupa Konsey Sözleşmesi kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.


B.

Veri sorumlusu RENAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ’dir. Veri sorumlusunun adresi Babataşı Mah. Adnan Menderes Bulv.No:79 Fethiye/Muğla ve iletişim numarası 0252 612 44 77, kep uzantılı resmi e-posta adresi renarotomotiv@hs06.kep.tr ‘dir. Veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.


Kişisel verilerinizi RENAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ’nin işletmelerinde verdiği hizmetlerin tamamı için sözleşmesel ilişkileri kapsamında ve işçi/işveren ilişkilerinin kurulması- yönetilmesi süreci nedeni ile işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;


 • Araç bakım ve onarım sözleşmeleri akdetmek,
 • Araç alım-satım sözleşmesi akdetmek,
 • İletişim kurabilmek,
 •  Ürünlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarla ilgili bilgi vermek,
 • Hizmetleri özelleştirilerek sizlere sunmak,
 • Analiz yapmak,
 • Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • İdari operasyonlar düzenlemek,
 • Şirkete ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi/ çalışan/ çalışan adayı/ taşeron değerlendirme süreçlerinde kullanmak,
 • Şirketimizin ticari iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 •  Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek, 
 • İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek,

Amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir. 


Sözleşme kurulması için,

Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, T.C kimlik numarası)

İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)

Finansal bilgiler : (Vergi numarası, MERSİS numarası, Banka hesap bilgileri, Kredi kartı bilgileri)

Araç ruhsat ve plaka verileri,

Araç sigorta bilgileri

İşçi alımı ve personel hizmet sözleşmesinin kurulması nedeni ile,

Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, evli ya da bekar olduğunuza dair bilgiler, çocuğunuzun olup olmadığı ve sayısı, 

İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)

Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası, IBAN)

Özgeçmiş (CV)

Sağlık raporu

Vesikalık Fotoğraf

İşyeri hekim muayenesi zorunlu değil (bu noktada açık rıza alınması gerekir.)

Vergi borcu olup olmadığına dair borç yoktur yazısı

E-devlet borç yoktur yazısı

4/A hizmet dökümü

 Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve kamu kurum kuruluşlarının kanuni talepleri nedeni ile tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir. 


C.

Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, RENAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.nin işletmeleri arasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, C. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.

     


D.  

Tesisimiz güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 gün ila 30 gün arasında bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 -30 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar 6698 sayılı KVKK kapsamında uyarı levhaları ile belirtilmektedir. 


E.

   Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, yönetimi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde

* İlgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda,

 *Talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır. 


F. KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınız. 

  Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,

7.Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde RENAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ (VERİ SORUMLUSU)’nin Babataşı Mah. Adnan Menderes Bulv.No:79 Fethiye/Muğla adresine ıslak imzalı ya da renarotomotiv@hs06.kep.tr tanımlı kep adresine güvenli elektronik imza (e-imza, m-imza, veri sorumlusuna daha önce belirttiği kayıtlı elektronik posta adresi) ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için www.kvkk.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


G.

       Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan yukarıda listelenen kişisel verileriniz; işlenme sebebi olan nedenlerin ortadan kalkması, işleme amacının sonlanması, sözleşme ilişkisinin sona ermesi ve bazı durumlarda isteğiniz kapsamında tarafımızca belirlenen imha politikası ile şirketimizin bağlı bulunduğu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız gereği mevcut mevzuatta düzenlenen zamanaşımı / hak düşürücü süreler dikkate alınarak 10-15 yıl aralığında saklanmakta ve resen imha edilmektedir.  


H.

Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. KVKK m. 11’de yer alan haklarınızı nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna http://www.argrup.org/sirketlerimiz/renar-otomotiv-ltd-sti/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme için http://www.argrup.org/sirketlerimiz/renar-otomotiv-ltd-sti/ ya da Kişisel Verilerin Korunması Birimini 0252 612 44 77 telefondan arayabilir,  verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına http://www.argrup.org/sirketlerimiz/renar-otomotiv-ltd-sti/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın.

RENAR PLAZA

5468 m2 lik arazi üzerinde 1500 m2 lik kapalı alana sahip Renar Plaza da faaliyet sürmekteyiz.

UZMAN KADRO

Renar Otomotiv, bünyesinde toplam 40 uzman personel bulundurmaktadır.

DENEYİM

Renar Otomotiv İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. 2005 yılında ticari pazardaki yükselen performansını sürdürmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla araç satışı ve servis hizmeti sunmak üzere kurulmuştur.

ARAÇ BAKIM SERVİSİ

Konusunda uzman bir kadroya sahip firmamız, satış yapılan binek otomobillerin ve hafif ile orta ticari vasıtaların boya, kaporta ve mekanik servis hizmetini vermekte ve orjinal yedek parçalarını satmaktadır.

Araç Bul

Hızlıca aradığınız aracı bulabilirsiniz
 • Egzoz emisyon ölçümü Nedir
 • Egzoz emisyon ölçümü Fiyatı 2020
 • KVKK | Renar Otomotiv Fethiye | Sıfır Tadında

  kvkk, renar otomotiv, renar, argrup, kişisel verilerin korunması kanunu
  Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. renar.com.tr yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayınız.
  Whatsapp
  İletişim